כל המוצגים

מוצגי התביעה

ת/101 חוו"ד מומחה ד"ר זוהייש (ע.ת/1) עם תרגום ודיסק
ת/102 חוו"ד ד"ר שלמה אלמוג (ע.ת./2)
ת/103 אישור מכשיר הינשוף בארה"ב
ת/104 חוק ההולנדי בנושא הינשוף
ת/105 פרוטוקול ה- OIML לגבי תקן חדש
ת/106 טיוטת התיקונים של הועדה ה- OIML
ת/107 רשימת המלצות הועדה של ה- OIML
ת/108 רשימת החברות ב- OIML
ת/109 מאמר – ד"ר עזי צדוק "התועלת שבהסמכת מעבדות חטיבת הזיהוי הפלילי במשטרת ישראל"
ת/110 חוות דעת מומחה של ד"ר דריזין אורנה בתיק שהוגש נגדה יחד עם הכרעת הדין בתיק ת/ 7874/05
ת/111 נוהל סיווג מוצר רפואי כתכשיר או כאמ"ר
ת/112 תעודת אישור של בלוני כיול.
ת/113 זהה לת/108
ת/114 פלט 1 מהינשוף – בהזנת ערך שגוי בבלון (נערך בבית המשפט)
ת/115 פלט 2 מהינשוף – בהזנת ערך של 350 מק"ג (נערך בבית המשפט)
ת/116 פלט 3 מהינשוף – בקיפול צינורית אספקת הגז (נערך בבית המשפט)
ת/117 דו"ח מבקר המדינה מ- 1999
ת/118 פרוטוקול דיון לעניין פעולות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ת/119 מכתב שכתב עו"ד קולקר לפרופ' שנער (7 עמודים)
ת/120 התייחסותו של קצין מדור מכשור וטכנולוגיה לחוות דעת המומחים וראיות מטעם ההגנה
ת/ 122 פסק הדין ממשפט השבש לייזר
ת/ 123 פסק הדין ממשפט מדינת ישראל  נגד בוהם אילן
ת/ 124 פסק דין מדינת ישראל נגד יוסי סאסי בפני כבוד השופט דר' אברהם טננבוים

מוצגי הגנה

נ/101 מסמך מאתר חברת דראגר באינטרנט לגבי תפקידו של עת/1 בחברה
נ/102 חוזה מול מדינת ניו-יורק לרכישת מכשיר הינשוף – תמחור
נ/103 הוראות יצרן בגרמנית
נ/104 הוראות יצרן באנגלית
נ/105 מאמר של ע.ת  ד"ריורגן זוהיש-איך לקלוט מכשיר "ינשוף"?
נ/106 טופס הזמנת מכשיר הינשוף דגם –  Alcotest 7110 MK III
נ/107 התקן הגרמני VDE 0405 (מקביל לOIML)
נ/108 קובץ נהלים של המשטרה לתחזוקת מכשיר הינשוף
נ/109 פטנט שרשם ע.ת./1 בארה"ב לגבי נשיפה
נ/110 מסמכים מתוך אתר האינטרנט של היצרן
נ/111 סטנדרטים של  Citac לגבי שיטות מדידה
נ/112 שאלה שרפ"ק דוד כתר הפנה לע.ת./1 ותשובתו עליה
נ/113 דוגמה לדו"ח שניתן כשבדיקת האימות היומי אינה תקינה
נ/114 דוגמה נוספת כאמור בנ/113
נ/115 חוברת של חברת דראגר: "Substance Abuse And Diagnostic Techniques"
נ/116 כרטיס מכשיר ינשוף
נ/117 עיקרי חוות הדעת של ד"ר איליה פוליצ'וק בעניין – הליקוי של נהלי בדיקת השכרות באמצעות מכשיר הינשוף.
נ/118 עיקרי חוות הדעת של ד"ר נעים פזע בעניין "אנליזת כימות חומרים"
נ/119 חוות דעתו של אלכסנדר מאיר בן-עזרא שלא העיד
נ/120 המסמכים שהיו בידי משטרת ישראל באשר לאופן ניהול המכרז לרכישת מכשירי הינשוף
נ/121 מסמכים שהוצגו על-ידי ע.ת/2 (18 דפים)
נ/122 מסמכים שהוצגו על-ידי ע.ת./2 (71 דפים)
נ/123 מסמכים שהוצגו על-ידי ע.ת./2 (9 חוברות)
נ/124 מסמכים שהוצגו על-ידי ע.ת/2 (77 עמודים/חוברות)
נ/125 אפיון לאספקת מד אלכוהול של משטרת ישראל + מכתב לוואי בכתב יד
נ/126 פרוטוקול מס' 491 מישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת
נ/127 הודעה לעיתונות של משרד התחבורה לאישור המכשיר מיום 19.7.07
נ/128 אישור מכשיר הינשוף על-ידי לשכת היועצת המשפטית של משרד התחבורה
נ/130 חוות-הדעת של ע.ת./2 בתיק פל(ת"א) 1136/05
נ/131 חוברת של חברת דרגר "Alcotest 7110 Standard IR/IR + EC"
נ/132 התכתבויות של  ע.ה/ 1
נ132 א מסמכים שצורפו לנ/132
נ/133 חוות דעתו של ד"ר נעים פזע ע.ה./2 לעניין "אנליזת כימות חומרים באמצעות "עקומות כיול"
נ/134 הזמנה לדין וכתב אישום שהוגש נגד ע.ה./2
נ/135 חוו"ד משלימה של ע.ה./2
נ/136 חוו"ד מאת איתן שרון ע.ה/9  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לעניין בדיקות המעבדה
נ/137 מסמך מכתב משר התחבורה לשר הבריאות מיום 4.7.07
נ/138 פרוטוקול בו העיד ערן דקל, ע.ה/6 בת(ת"א) 30959/06 מיום 1.3.09
נ/139 חוו"ד של מהנדס משה אביחי ע.ה./8 לגבי אופן השימוש בגז במכשיר הינשוף
נ/140 מכתב לעו"ד סמו מאת רפ"ק כתר מיום 10.7.07
נ/141 רשימת מעבדות מוסמכות מאתר האינטרנט של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
נ/142 מכתב מאת עו"ד נילי דיקמן ע.ה/ 11(היועצת המשפטית למשרד הבריאות) לשר הבריאות מיום 11.7.07
נ/143 מכתבו של מר נדב שפר מנהל היחידה לאישור מכשירים רפואיים
נ/144 הודעת אישור המכשיר על-ידי שר הבריאות יום 10.7.00
נ/145 התכתבות במייל של רענן כץ (ע.ה./12) עם עו"ד קולקר
נ/146 מתוך אתר האינטרנט של חברת דראגר לגבי הדגם של המכשיר כותרת: "A new era in breath alcohol testing" שאלון למילוי מי שמעוניין לרכוש את המכשיר לפי צרכיו
נ/147 פרוטוקול עדות של ע.ה./12 מתוך פל (ת"א) 1424/07 מד"י נ' קלאוס עדי מיום 3.11.08.
נ/148 שלושה עמודים מתוך האתר של דרגר
נ/149 צילום של הוסת המחובר לבלון הגז
נ/150 תמלול שיחה שנערכה בין ע.ה/12 לעו"ד קולקר מיום 10.7.08
נ/151 חוו"ד משלימה של ע.ה/8 (מהנדס משה אביחי)
נ/152 ארבע חוות דעת של ד"ר איליה פוליצ'וק (ע.ה./14) כולל נספחים
נ/153 פלט של בדיקת נשיפה במכשיר הינשוף מיום 24.1.09
נ/154 פלט של בדיקת נשיפה במכשיר הינשוף מיום 1.8.08
נ/155 פלט ינשוף בדיקת כיול 3 ימים אחרי (ולא 24 שעות)
נ/156 יותר מ- 2 מדידות בכל פלט נשיפה (4 נשיפות באחד הפלטים)
נ/157 חריגה של למעלה מ- 10% בבדיקת האימות היומי
נ/158 עד נ/164 כתב אישום בגין שכרות בבדיקה שנעשתה כשהאימות היומי בחריגה לפי נ/157 – נאשם שטרית אדם
נ/159  כנ"ל לנאשם אחר – חושי יחזקאל
נ/160 כנ"ל – גלעד ענבל
נ/161 כנ"ל – כהן זאב
נ/162 כנ"ל – כפילות של נ/161
נ/163 כנ"ל – בן יאיר אליהו
נ/164 כנ"ל – סינאי משה
נ/165 הצעה של כב' השופט חן לצדדים מיום 9.1.08
נ/166 חוו"ד של ד"ר אורנה דרזיין ע.ה./17
נ/167 כתבה מאתר Ynet כותרת "הינשוף עומד למבחן מדעי ראשון"
נ/168 מידע על פרופ' שנער (ע.במ/1) דרך האינטרנט
נ/169 מידע על המחלקה להנדסת תעשייה וניהול באוניברסיטת בן-גוריון מאתר האונ' באינטרנט
נ/170 מאמר : “How Breathing Technique Can Influence the Results of Breath-Alcohol Analysis”  מאת – A.W.Jones (השפעת טכניקת הנשיפה על התוצאות)
נ/171 מאמר של A.W.Jones  בנושא השפעת טמפרטורה ולחות על תוצאות הבדיקה
נ/172 מכתב של ד"ר פלג (ע.במ/2) לעו"ד שניאור
נ/177 פלט מיום 1.8.08 במכשיר מס' 21
נ/178 פלט מיום 27.4.07 מכשיר 0030
נ/179 מיום 9.2.2008 במספר מכשיר 0087
נ/180 פלט מס' 503 מיום 8.2.08 במכשיר 0087
נ/181 ספציפיקציה של מכשיר דראגר שנקרא 6510
נ/182 תרשימי הזרימה של הסנסור
נ/183 תרשימים של הכיול בארצות הברית, שסומן באמצעות גז כרומוטוגרף.
נ/184 אישור של המכון הספרדי
נ/185 פלט ינשוף
נ/185א פלט ינשוף 2
נ/186 פלט אמריקאי
נ/187 הכרעת בג"ץ נגד הגב' דרייזן
נ/188 תמליל מפגש עם רפ"ק דוד כתר מיום 15.7.2007
נ/189 פרוטוקול, חוות דעת ומסמכי מעבדה של ד'ר אשר גופר מתיק פלילי 1603/08
נ/190 חוות הדעת של אורן בר אילן
נ/191 חוות הדעת "ניו ג'רזי" ד"ר פוליצ'וק

מוצגי בית המשפט

ח.מ./1 חוות דעתו של פרופ' שנער
ח.מ/2  דו"ח סופי למחקר "השוואת רמת אלכוהול באוויר נשוף במכשיר ינשוף…למדידת ריכוז אלכוהול בדם"